fbpx

REGULAMIN
KONKURSU 

I.  CEL NAGRODY

 

§ 1

 1. Patronem nagrody jest ks. Jan Kaczkowski (1977–2016), duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, bioetyk, współtwórca i dyrektor Puckiego Hospicjum św. Ojca Pio. Śmiertelnie chory ks. Jan do końca z oddaniem służył swoim pacjentom, przeprowadzał ich przez śmierć oraz własnym przykładem przekonywał, że życie w chorobie może być intensywne, a chory człowiek ma innym wiele do podarowania.
 2. Apel Jana o szacunek wobec każdego człowieka – „nie wolno nam nikogo lekceważyć, nigdy nie wolno nam nikim pogardzać” – odnosił się do każdego człowieka, niezależnie od światopoglądu, wyznania, pochodzenia.
 3. Fundacja ks. Jana Kaczkowskiego pragnie propagować szczególną wrażliwość ks. Jana i jego personalistyczne podejście do drugiego człowieka oraz bezkompromisowość w walce o godność drugiego, zwłaszcza tego słabego, dyskryminowanego czy bezbronnego. W tym celu fundacja ustanowiła nagrodę OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO. Nagroda OKULARY ks. Kaczkowskiego będzie przyznawana na drodze konkursu. Poszukujemy wyjątkowych ludzi, którzy poprzez swoje życie i wartości – spójne z ideami księdza Jana – dostrzegają drugiego człowieka, traktują go jako nadrzędne dobro tego świata i nadają miłosierdziu nowy wymiar. Powoduje nami wdzięczność i wiara. Poprzez nagrodę chcemy dostrzec ludzi czyniących dobro, pokazać ich światu, sprawić, aby rozwinęli skrzydła i swoim entuzjazmem zarażali innych.
 4. Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym, instytucjom, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i firmom działającym zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2

 1. Organizatorem konkursu o nagrodę OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO jest Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego z siedzibą w Sopocie (81-870), przy ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000696590 (dalej: organizator) oraz Gmina Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie (81-704) przy ul. Kościuszki 25/27, 81 – 704, o numerze identyfikacji podatkowej 5851411941 (dalej: organizator).
 2. Nagroda jest przyznawana corocznie, a jej celem jest: wyróżnienie za wrażliwość oraz empatię w podejściu do drugiego człowieka, za odwagę i bezkompromisowość w walce o godność jego życia oraz – w przypadku osób znajdujących się u kresu życia – umierania. Szczególnie cenne dla organizatora są inicjatywy w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i terminalnie, osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych, dyskryminowanych i definiowanych jako mniejszość. Organizator rozumie wsparcie jako działania na rzecz:

1) podniesienia jakości życia ludzi chorych (rozwój, przemiana)

2) podniesienia jakości opieki nad ludźmi chorymi, w szczególności w zakresie wspierającej komunikacji lekarz – pacjent

3) idei medycyny paliatywnej

4) wyrównywania szans ludzi z różnych powodów wykluczonych

5) edukacji i promowania idei personalistycznego podejścia do drugiego człowieka

6) promowania idei wolontariatu jako elementu rozwoju osobistego człowieka

7) docenienia za niesienie pomocy ludziom słabym, dyskryminowanym czy z różnych powodów bezbronnym.

 1. Do konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba indywidualna, instytucja, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i firma działająca zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, której działanie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z trudnościami mogą się stać wzorem postępowania dla innych osób aktywnych w obszarach działań istotnych dla organizatora.

§ 3

 1. Konkurs jest organizowany jeden raz w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 2019 roku, w terminie wyznaczonym przez organizatora.
 2. Konkurs ogłasza organizator na podstawie regulaminu konkursu o nagrodę.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie laureatowi nagrody OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO odbywa się podczas uroczystej gali organizowanej corocznie na przełomie września i października.

III.   ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

§ 4

 1. Kandydata do konkursu o nagrodę OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO może zgłosić każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną (dalej: zgłaszający).
 2. Każdy zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie z zachowaniem postanowień kolejnych ustępów.
 3. Zgłoszenia kandydatów do trzeciej edycji konkursu, odbywającej się w 2023 roku, można nadsyłać w terminie: do 31 maja 2023 r.
 4. Zgłoszenia należy dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Zgłoszenia należy dostarczyć za pomocą FORMULARZA ONLINE – Zgłoś kandydata lub FORMULARZA W WERSJI EDYTOWALNEJ dostępnym na stronie fundacjakaczkowskiego.org/zglos-kandydata, który po uzupełnieniu należy wysłać na adres e-mail: nagroda@fundacjakaczkowskiego.org.
 5. Każde zgłoszenie musi zawierać:

1) dane kandydata: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail oraz telefon kontaktowy

2) dane zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającego, adres, e-mail oraz telefon kontaktowy

3) zgodę zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych (dotyczy osób fizycznych) – poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszenia

4) opis kandydata uzasadniający zgłoszenie – jego osoby oraz działalności

5) co najmniej jedną rekomendację kandydatury od osób fizycznych lub prawnych

6) aktualne zdjęcie kandydata

7) zgodę kandydata na: udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją

6. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w § 4, ust. 5, pkt. 1) –7) – uznaje się za nieważne.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Organizator drogą elektroniczną informuje zgłaszającego o skutecznym doręczeniu do organizatora zgłoszenia kandydata do konkursu. Zgłoszenia złożone prawidłowo zachowywane są w aktach konkursu, przechowywanych przez organizatora.

 

IV. KAPITUŁA KONKURSU

 

§ 5

 1. Nagroda OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO przyznawana jest przez kapitułę konkursu składającą się z nie więcej niż dwunastu osób.
 2. Członków kapituły powołuje w imieniu organizatora prezes zarządu fundacji.
 3. Na czele kapituły stoi przewodniczący wybrany większością głosów oddanych przez członków kapituły spośród ich grona.
 4. Kapituła działa na podstawie regulaminu przygotowanego przez organizatora.

§ 6

 1. Przewodniczący i członkowie kapituły pełnią swoją funkcję bezterminowo w kolejnych edycjach konkursu, od momentu powołania do momentu złożenia rezygnacji lub odwołania.
 2. Członek kapituły może:

1) złożyć rezygnację z funkcji w każdym czasie na ręce przewodniczącego kapituły

2) zostać odwołany przez przewodniczącego kapituły na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków kapituły.

3. Przewodniczący kapituły może:

1) złożyć rezygnację z funkcji w każdym czasie na ręce prezesa zarządu fundacji

2) zostać odwołany przez członków kapituły w głosowaniu tajnym, podejmowanym na wniosek dowolnego członka kapituły.

4. Przewodniczący i członkowie kapituły pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.

 

V. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

 

§ 7

 1. Organizator konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie spośród zgłoszeń spełniających wymagania formalne wyłania maksimum dziesięciu kandydatów w celu zaprezentowania ich kapitule.
 2. Wszyscy członkowie kapituły otrzymują od organizatora konkursu pakiet informacji dotyczący każdego wyłonionego przez niego kandydata.

§ 8

 1. Posiedzenie kapituły konkursu zwołuje przewodniczący kapituły lub prezes zarządu fundacji.
 2. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, które mają charakter zdalny. Komunikacja pomiędzy członkami Kapituły a Biurem Fundacji odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 3. Każdy Członek kapituły przedstawia prezesowi zarządu fundacji na piśmie punktację dla poszczególnych osób nominowanych.
 4. W trakcie głosowania decyzje kapituły konkursu zapadają zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma przewodniczący kapituły.
 6. Od decyzji kapituły konkursu nie ma możliwości odwołania.
 7. Laureatem zostaje ten spośród nominowanych, króry uzyskał największą liczbę punktów.
 8. Kapituła może również przyznać wyróżnienie specjalne.

§ 9

 1. Nagrodę główną w konkursie stanowi statuetka OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO oraz nagroda finansowa.
 2. Pozostali finaliści konkursu otrzymują dyplomy.
 3. Zdobywca wyróżnienia specjalnego otrzymuje dyplom.
 4. W stosunku do nagrody rzeczowej (statuetki), co do której istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Natomiast w przypadku przyznania trzech głównych nagród finansowych, od wartości nagrody finansowej określonej w ogłoszeniu o konkursie odliczana jest kwota należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie zapłacony zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. W przypadku przyznania statuetki zwycięzca nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również w żadnym przypadku zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną.
 6. Zwycięzca nie będzie uprawniony do:

1) dokonania sprzedaży, darowizny lub użyczenia statuetki ani innego rozporządzenia nią bez zgody organizatora

2) posługiwania się statuetką w taki sposób, który mógłby narazić konkurs, jego organizatora, patronów nagrody, statuetkę lub jej twórcę na utratę lub naruszenie renomy, dobrego imienia lub prestiżu

3) posługiwania się emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do konkursu lub organizatora w celu promocji lub reklamy bez zgody organizatora.

7. W przypadku naruszenia przez uczestnika § 9 ust. 6 regulaminu organizator może żądać od uczestnika zwrotu statuetki we wskazanym przez siebie terminie.

 

§ 10

1. O znalezieniu się w gronie nominowanych w konkursie powiadamiane są wyłącznie osoby nominowane do nagrody.
2. Powiadomienia dokonuje organizator.
3. Wyniki konkursu zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej organizatora oraz mediów.

 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 11

 1. Regulamin konkursu o nagrodę OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO udostępniony jest w siedzibie organizatora i na jego stronie internetowej pod adresem: www.okularykaczkowskiego.org/regulamin
 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą zgłaszający. Poprzez udział w konkursie zgłaszający oświadcza, że:

1) przesłane zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa, a w szczególności autorskich praw majątkowych

2) w przypadku niezgodności z prawdą oświadczenia zgłaszający ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko organizatorowi przejmie od niego odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiąże się  do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

4. Wyłączną podstawę regulującą konkurs o nagrodę stanowi niniejszy regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Wykładnia regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

7. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, zgłaszający i kandydat wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu +48 668 222 309  lub mailowo: nagroda@okularykaczkowskiego.org.

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu o nagrodę OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO jest Fundacja ks. Jana Kaczkowskiego.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji konkursu, wydania przyznanych nagród oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków wynikających z regulaminu konkursu o nagrodę, zgodnie z zasadą minimalizacji.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dostarczenie FORMULARZA zgłoszeniowego, zgodnie z artykułem 6, ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Czas przetwarzania danych osobowych: informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w ust. 2.
 5. Zgłaszającemu i kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnych RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 8. Administrator danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – dokłada wszystkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

adres

ul. Kazimierza Wielkiego 16b/ 10
81-780 Sopot

telefon

+48 668 222 309